หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 1 year 23 สัปดาห์
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 1 year 23 สัปดาห์
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 1 year 25 สัปดาห์