หัวข้อ: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดย: Mister American - 1 year 29 สัปดาห์
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 1 year 29 สัปดาห์
โดย: ยุกติ มุกดาวิจิตร - 1 year 31 สัปดาห์